കേരളവും അറബിയും”: പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സൂവനീർ

അറബിയും tIcfhpw

1

Ad_nIfpw tIcfhpw

Dr. Naseer P. Nemam

2

Ad_n IpSpw-_§Ä tI-c-f-¯nÂ

Dr. P. Muhammad Bava

3

Ad_n k©m-cnIÄ tI-cf¯nÂ

Dr. S. Sulaiman

4

Ad_n `mj tI-c-f-¯nÂ

Dr. Jamaludeen Farooqi

5

Ad_n en]n പരിഷ്കരണം tI-cf¯nÂ

Abdul Wahab Nusri

6

a-e-bm-f-¯n-se Ad-_n `m-jm kzm-[o\w

Dr. A. B. Moideen Kutty


Ad-_n-a-ebm-f `mj

7

Ad-_n-a-ebm-f `mj

M. N. Karasseri

8

Ad-_n-a-e-bm-f IhnX

C.K. Kunjahammad Master

9

Ad-_n-a-e-bm-f KZyw

Ramesh V. K.

10

Ad-_n-- Xangv

Thoppil Muhammed Meeran


A-d-_n-km-lnXyw tI-cf¯nÂ

11

Ad_n IhnX

Dr. Veeran Moideen

12

Ad-_n- KZyw

Dr. Abdul Rahman Adrusseri

13

tImf-\n hn-cp-² Ad_n, Ad_n- aebmf cN-\I-Ä

Dr. U. P. Muhammed Abid


Ad_n ssh-Úm\nI Ir-XnIÄ tI-cf¯nÂ

14

X-^v-koÀ, lZokv Ir-XnIÄ

Dr. Ismail Hudawi Chemmalaseri

15

^n-Jv-lv Ir-XnIÄ

Abdul Mu’eth Hudawi

16

kq^n Ir-XnIÄ

Dr. Abdul Aziz Faizy

17

t^m-IvtemÀ am-e au-eo-Zv Ir-XnI-Ä

Dr. Saidali Faizy

18

Ad_n `mjm Ir-XnIÄ

Dr. E. Abdul Majeed

 

19

Ncn{X Ir-XnIÄ

Dr. M. Adbul Jaleel

20

imkv{X ssh-Úm\nI {K-Ù§Ä

Mylappur Shawqatali Moulavi

21

Ad-_n Is¿gp¯v {]-XnIÄ

Dr. Muhammad Ali Wafy


Ad_n {]kn²o-I-c-Ww tI-cf¯nÂ

22

Ad_n A¨Sn, Ad_n `mjm {]kn²o-I-c-W§Ä

Dr. Abdul Jaleel T.

23

Ad-_n- a-ebm-f B-\p-Im-en-I-§Ä

Dr. Izudin Nadwi

24

{]km[I-cpw Ad-_nbpw

A.    R. Kodiyathur


hn-h-À¯\w tI-cf¯nÂ

25

a-e-bm-fw Ad-_n km-lnXy hn-h-À¯-\w

Dr. Ismail Mujaddidi

26

Ad-_n a-e-bm-fw km-lnXy hn-h-À¯\w

Dr. Aslam E. K.


Ad_n hn-Zym-`ymkw tI-c-f-¯nÂ

27

]-Ån Z-À-kpI-Ä

Dr. Ali Noufal, Dr. Mulaikath

28

a-Zv-d-k kw-hn-[m\w

Dr. K. Sheikh Muhammed

29

Ad-_n tIm-f-PpI-Ä

Dr. Liyaqat Ali

30

s]mXp hn-Zym-`ymkX-e- Ad-_n ]T\w

Dr. Kunju Muhammad Pulavath

31

]pXn-b kv-Iq-Ä Ad-_n ]mTy-]²-Xn

Dr. A. Safeerudheen

32

Ad-_n ]T\w k-À-Æ-I-em-im-e- X-e-¯n-epw, K-th-j-W X-e-¯n-epw

Dr. A. S. Thjudeen

33

tI-c-f-¯nse Ad_n `mjm]T\w- shÃphnfnIfpw {]Xo£Ifpw

Husain Palekkodan

34

Ad_n `mjm]T\w `mhn

Dr. K. Hamza

35

Ad_n `mjm]T\ km-[y-XIÄ, അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസക്തി  

Shafi T.


kw-L-S-\-I-fp-sS Ad_n `mj kw-`mh-\

 

36

k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-¿-¯p-Â De-a (C. sI.)

Pinangodu Abu Bakar, Abul Samad Kuzhippuram

37

k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-¿-¯p-Â De-a (F.]n.)

Yasar Arafat Nuraani

38

tIc-fm \-Zvh-¯p-Â ap-Pm-ln-Zo³

Dr. Jabir Amani

39

P-amA-t¯ C-kv-eman

Dr. K. Muhammed

40

Z£n-W tI-c-f Pw-C-¿-¯p-Â De-a

Kamarudeen Moulavi

41

കേരള അറബിക് ടീച്ചേർസ് ഫെഡറേഷൻ (കെ.എ.റ്റി.എഫ്.)

N. K. Abu Bakar

42

കേരള അറബിക് മുൻഷീസ് അസോസിയേഷൻ (കെ.എ. എം.എ.)

Dr. Nisamudeen M.

hyànI-Ä, Ad_n `mj kw-`mh-\


43

ssk-\p-²o³ a-JvZqw

Dr. K. K. N. Kurupp

44

Jmkn ap-l½Zv

Moideen Kutty Kanniyath

45

sh-fnbw-tIm-Sv D-a-À Jmkn

Dr. M. K. Abdul Rahim

46

A-_q sse-e മുഹമ്മദ് ബിൻ മീരാൻ

Dr. K.P. Shiyas

47

Nm-en-eI-¯v Ip-ª-l½-Zv lmPn

Rahman Vazhakkadu

48

a¼p-dw ഫസൽ പൂക്കോയ  X§-Ä

Dr. Suhaib Moulavi V. P.

49

കോടാമ്പുഴ _m-h ap-kven-bmÀ

PSK Moidu Baqawi

50

s\-Ãn-¡p-¯v ഇസ്മായിൽ ap-kven-bmÀ

Abdul Aziz Thaqafi

51

തിരുരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്‌ലിയാർ

Dr. Faisal Ahsani Randathani

52

സയ്യിദ് ഇസ്മാഈൽ ഷിഹാബുദീൻ

Dr. Abdullah Koya Thangal

53

കാടേരി അബ്ദുൽ കമാൽ മുസ്‌ലിയാർ

Dr. Muhammed Salahudeen Wafy

54

      അമാനി മൗലവി

Dr. Shanavas Paravanna

55

tUm. ap-l-bp-²o³ B-ep-hm-bv

Dr. A. Shanil

56

tUm. lw-k a-e-_m-cn

Dr. Muhammed Yusuf Nadwi

57

h-¡w A-Ðp-Â Jm-Zn-À au-ehn

Dr. Sufyan Abdul Sathar

58

h-¡w ]n. ap-l½-Zv sam-bv-Xo³

Ajeer Kutty K. M.

59

ap-«m-\n-tÈ-cn tIm-b-¡p-«n auehn

Shemeer S.

60

ssa-em-¸q-À ju-¡¯-en auehn

Dr. A. Muhammed Thaha


Øm]-\§-fp-sS Ad_n `mj kw-`mh-\


61

Pman-A C-kvem-an-¿, im-´-]pcw

Nabeel Aalathoor

62

Zm-dp-Â lp-Z C-kvem-an-Iv bq-Wn-th-gv-knän

Dr. Abdul Gafoor Hudawi

63

വാഫി കോളേജസ് കോഓർഡിനേഷൻ

Abdul Hakim Adrusseri

64

Zm-dp-Â Deqw, hmg¡m-Sv

Najmul Babu

65

du-f-Xp-Â Deqw A-d-_n-Iv tImfPv

Dr. Husain Madavur

66

Pm-an-A \q-cn-¿ ഇസ്ലാമിയ്യ

Siya’uddin Faizy

67

മർകസ് സഖാഫ സുന്നിയ്യ, കാരന്തൂർ

Dr. Abdul Hakeem Azhari

68

a-Zo-\-¯p-Â Deqw ]p-fn-¡-Â

Dr. Sabir Nawas C. M.

69

Pman-A \-Zvhn-¿, F-S-h-®

Abdul Rahman Salafi

70

Im-en¡-äv k-À-Æ-I-em-im-e Ad-_n hn-`mKw

Dr. A. I. Rahmatullah

71

tI-cf k-À-Æ-I-em-im-e Ad-_n hn-`mKw

Noushad V.

72

^-dq-Jv tImfPv Ad-_n hn-`mKw

Dr. K. P. Abbas

73

{_®³ tImfPv Ad-_n hn-`mKw

Dr. Muhammed Sirajudeen

74

a-lm-cm-Pm-kv tImfPv Ad-_n hn-`mKw

Dr. K. Jabir

75

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി tImfPv Ad-_n hn-`mKw

Dr. N. Shamnad


Make a free website with Yola